Menu
Školská jedáleň
Chutná mliečna desiata aj vo vašej škole.
1.Do programu sa môže zapojiť:
 • predškolské zariadenie alebo škola s právnou subjektivitou
 • zriaďovateľ predškolského zariadenia alebo školy
 • fyzická osoba – podnikateľ / právnická osoba, ktorá v zastúpení jedného alebo viacerých predškolských zariadení alebo škôl alebo príslušného zriaďovateľa predškolského zariadenia alebo školy zabezpečuje pre deti a žiakov s povinnou školskou dochádzkou mlieko a mliečne výrobky
 • Spoločnosť MEGGLE Slovakia s. r. o. zabezpečí kúpnu zmluvu.
 • Škola môže mať podpísanú zmluvu iba s jedným poskytovateľom mliečneho programu.
 • Počas plynutia školského roka, nie je možná zmena dodávateľa pre školský mliečny program.
Chcem zapojiť školu
2.Podpísaním zmluvy sa škola zaväzuje
 • Dodržiavať maximálnu dennú dávku na žiaka a deň.
 • maximálne 250 ml mlieka alebo jeden kus mliečneho výrobku
 • 85g tvarohu alebo čerstvého syra
 • Mlieko a mliečne výrobky, na ktoré sa vzťahuje dotácia nesmú byť tepelne upravované.
 • Výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc, sú určené na spotrebu žiakov v škole a predškolskom zariadení iba počas dní školského vyučovania.
 • Pri predaji výrobkov žiakom neprekročí maximálne úhrady platené žiakom, stanovené Výnosom MP SR č. 2108/2004-100 v znení neskorších predpisov.
 • Každý subjekt zapojený do školského programu je povinný umiestniť pri vstupe do budovy školy plagát informujúci o zapojení školy do programu
3.Hygienické požiadavky pre manipuláciu s mliečnymi výrobkami
 • Pri podávaní mliečnych výrobkov je nevyhnutné vytvárať podmienky, ktoré zohľadňujú požiadavky na estetické a hygienické prostredie a kultúru spoločného stravovania.
4.Tovar si škola objednáva sama, podľa potreby a zloženia jedálneho lístka
 • Mlieko a mliečne výrobky sa nemôžu prenášať v rámci jednotlivých období, je potrebné po každom zúčtovacom období byť so spotrebou na nule.
 • Minimálny odber je jeden krát v realizačnom období
 • Po ukončení zúčtovacieho obdobia, škola na základe svojej evidencie o dodávkach vyplní tlačivo Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré zašle potvrdené na adresu dodávateľa MEGGLE Slovakia s. r. o., najneskôr do 14 dní nasledujúceho mesiaca.
5.Realizačné obdobia dodávok pre školský rok:
 • I. obdobie od 1. septembra do 31. decembra,
 • II. obdobie od 1. januára do 31. marca,
 • III. obdobie od 1. apríla do 30. júna.

V prípade záujmu sa zapojiť do mliečneho programu, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formuláru alebo e-mailom: skolskemlieko@rajo.sk.

Chcete zapojiť vašu školu do mliečneho programu Brejky? Napíšte nám
Meno
Priezvisko*
Funkcia
Názov školy*
Približný počet žiakov
Ulica*
Mesto*
Email*
Telefón
Poznámka
 
* označené položky sú povinné